آکادمی

سیستم برنامه هوشمند آموزش

پورتال جدید گروه آوادیس

ما پورتال آموزشی eLearning خود را دوباره طراحی کرده ایم تا واقعاً در حد جهانی باشد و راهی روشن برای پیشرفت شغلی شما فراهم کند. به راحتی دوره های آنلاین خود گام را بیابید یا برای آموزش تعاملی آنلاین مربیان ثبت نام کنید. دوره های جدید ما بر اساس نقش شما در صنعت است

دپارتمان صدا

Pro Sound Department

Smart Learning

Read More

دپارتمان تصویر

Pro Vide Department

Smart Learning

Read More

دپارتمان نور صحنه

Stage Light Department

Smart Learning

معرفی محصولات

Products Introduce

Smart Learning

Read More

راه برد و راه کارها

Solutions & Performance

Smart Learning

Read More

تجمیع و هوشمند سازی

Smart & Integration

Smart Learning

Read More

گواهینامه

مقدماتی

دانش بنیادی لازم برای درک راه حلهای آوادیس و محبوب ترین خطوط تولید ما را کسب کنید.

فروش

دانش بنیادی لازم برای درک راه حلهای آوادیس و محبوب ترین خطوط تولید ما را کسب کنید.

طراحی

دانش بنیادی لازم برای درک راه حلهای آوادیس و محبوب ترین خطوط تولید ما را کسب کنید.

برنامه نویسی

دانش بنیادی لازم برای درک راه حلهای آوادیس و محبوب ترین خطوط تولید ما را کسب کنید.

کارشناسی

دانش بنیادی لازم برای درک راه حلهای آوادیس و محبوب ترین خطوط تولید ما را کسب کنید.

کارشناسی ارشد

دانش بنیادی لازم برای درک راه حلهای آوادیس و محبوب ترین خطوط تولید ما را کسب کنید.

جستجو پیشرفته